Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Grootschalige actie veiligheid op de bedrijventerreinen in Groningen

  Op ini­ti­a­tief van Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen (BBOG) heeft op 30 sep­tem­ber een groot­scha­li­ge schouw plaats­ge­von­den op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen. Een team van bevei­li­gers, poli­tie, brand­weer, ethi­sche hac­ker, onder­ne­mers en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen ging geza­men­lijk op pad om de diver­se bedrij­ven­ter­rei­nen in de stad Gro­nin­gen te con­tro­le­ren op vei­lig­heid. Niet alleen wer­den open deu­ren, ramen en […]

Ondernemers Hoendiep en Peizerweg geïnformeerd over plannen Suikerzijde en NL Schoon

Eind juni kwa­men onder­ne­mers van het Hoen­diep en Pei­zer­weg bij­een om geïn­for­meerd te wor­den over de plan­nen met het ter­rein Sui­ker­zij­de en de ont­wik­ke­lin­gen rond­om NL Schoon. Jan Klei­ne, pro­ject­lei­der Sui­ker­zij­de, nam de aan­we­zi­gen mee in de geschie­de­nis en de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­ling van het ter­rein waar vroe­ger de Sui­ker­unie was gehuis­vest. Het te ont­wik­ke­len terrein […]

Wat vindt u van de horecavoorzieningen op de Zernike Campus?

Lot­te de Haan, vier­de­jaars stu­dent Faci­li­ty Mana­ge­ment is momen­teel bezig met een onder­zoek naar de hore­ca­voor­zie­nin­gen op de Zer­ni­ke Cam­pus. Dit onder­zoek voert zij uit voor Cam­pus Gro­nin­gen en is onder­deel van het semes­ter Stra­te­gy in Hos­pi­ta­li­ty. Door mid­del van dit onder­zoek wordt een stra­te­gisch ver­an­der­plan opge­steld voor Cam­pus Gro­nin­gen. Om inzicht te krij­gen in […]

Bereikbaarheid centraal tijdens ledenbijeenkomst WEST op 15 september in Martini Plaza

Werk­zaam­he­den gaan lei­den tot over­last, oproep aan bedrij­ven om te komen tot een sprei­ding van woon-werk­­ver­­keer, slecht weer mag niet lei­den tot meer auto’s op de weg, thuis­wer­ken helpt, oproep naar Gemeen­te om kwa­li­teit fiets­ver­bin­din­gen te bewa­ken en onder­houd te ple­gen, aan­bod voor gebruik deelauto’s. Dins­dag 15 sep­tem­ber hield Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST voor haar leden van […]

Lunchbijeenkomst ontwikkelingen Zernike Campus 25 juni 2020

Voor het eerst sinds lan­ge tijd was het weer moge­lijk elkaar live te ont­moe­ten. In het Audi­to­ri­um van Bytes­net heeft WEST samen met het Cam­pus Mana­ge­ment op 25 juni j.l. een bij­een­komst gehou­den over de ont­wik­ke­lin­gen op de Zer­ni­ke Cam­pus voor een twin­tig­tal leden. Uiter­aard vol­gens de richt­lij­nen van het RIVM op ander­hal­ve meter afstand. […]

Houdt de dief! Ongewenste gast gestopt tijdens surveillance bedrijventerrein

De CRUON bus­jes rij­den in opdracht van BBOG kris kras over de bedrij­ven­ter­rei­nen. Veel van wat ze zien gaat over vuil, open hek­ken en deu­ren en kapot­te straat­ver­lich­ting en soms….. De sur­veil­lan­ten schrik­ken niet meer zo gauw. Wel is er ver­ba­zing. Wat gaan men­sen soms slor­dig met hun spul­len om. In de her­ha­ling komen open hekken […]

Divers/extern

Ook bui­ten het post­co­de­ge­bied van WEST zijn onder­ne­mers, die lid zijn van onze ver­e­ni­ging.   Recen­te activiteiten

Campus Groningen

Cam­pus Gro­nin­gen bestaat uit Zer­ni­ke Cam­pus en Heal­thy Ageing Cam­pus. De Zer­ni­ke Cam­pus, gele­gen aan de noor­de­lij­ke rand van Gro­nin­gen, huis­vest naast de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen en de Han­ze­ho­ge­school, ruim 80 bedrij­ven. De Heal­thy Ageing Cam­pus bevindt zich op en rond het Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum. Cam­pus Gro­nin­gen is daar­mee een knoop­punt van onder­ne­mer­schap en wetenschap. […]

Hoogkerk/ Westpoort

In Hoog­kerk zijn diver­se onder­ne­mers geves­tigd, veel­al in de retail. Ver­der wordt het ter­rein geken­merkt door de aan­we­zig­heid van de Sui­ker Unie, die de omge­ving een indu­stri­eel karak­ter geeft. Bedrij­ven­ter­rein West­poort ligt aan de west­kant van de stad Gro­nin­gen en heeft een eigen aan­slui­ting op de A7. Dit bedrij­ven­ter­rein is nog vol­op in ont­wik­ke­ling.   Recen­te activiteiten