Groningen Toerisme

WEST participeert in Groningen Toerisme Coöperatie

Zoals is gepre­sen­teerd tij­dens de eer­ste bij­een­komst van de Lei­su­re Aca­de­mie in novem­ber 2018, maakt de vrije­tijd­s­eco­no­mie een ste­vi­ge ont­wik­ke­ling door. Cij­fers laten zien dat er kan­sen zijn, een gro­ter stuk van de taart voor Gro­nin­gen!

  • Bezoe­kers in 2030 in Neder­land (+50%), van 18 naar ten min­ste 29 mil­joen
  • Meer lan­de­lij­ke sprei­ding toe­ris­ten
  • Ruim 17.000 (voor­al mbo) banen
  • 6,2% van het tota­le aan­tal banen in Gro­nin­gen (Fries­land 7%, Dren­the 6,9%.)
  • De toe­ge­voeg­de waar­de (762 mil­joen euro)
  • Gro­nin­gen: 3,6%, Fries­land: (5,7%), en Dren­the: (5,1%)
  • Het aan­tal over­nach­tin­gen 2017 lager dan in Fries­land en Dren­the: < 1,3% lan­de­lijk gemid­del­de

In samen­wer­king met de GCC en ande­re ver­e­ni­gin­gen in de stad, is onder meer con­tact gezocht met Regio Gro­nin­gen-Assen, Eco­no­mic Board Gro­nin­gen en Gro­nin­gen Per­spec­tief 2025 om een kwar­tier­ma­ker aan te stel­len die het toe­ris­tisch land­schap van­uit onder­ne­mers­be­lan­gen in de stad en pro­vin­cie Gro­nin­gen in kaart brengt en geza­men­lijk met het Nati­o­naal Bureau van Toe­ris­me en bran­che­ver­e­ni­gin­gen de rou­te­kaart naar Gro­nin­gen Toe­ris­me Agen­da 2030 ont­wik­kelt. Nadruk­ke­lijk in samen­wer­king met en voor onder­ne­mers. Natuur­lijk wor­den in een der­ge­lijk tra­ject ook de onder­zoeks­in­stel­lin­gen, ken­nis­in­stel­lin­gen en de over­he­den niet ver­ge­ten.

Daar­naast heeft onlangs een pre­sen­ta­tie bij het Nati­o­naal Pro­gram­ma Gro­nin­gen plaats­ge­von­den waar­bij de kracht van Toe­ris­me als eco­no­mi­sche kans is gepre­sen­teerd maar ook als mid­del om leef­baar­heid in de regio in stand te hou­den.

Ten­slot­te is bij­gaan­de brief teza­men met het docu­ment over de Vrije­tijd­s­eco­no­mie in de Pro­vin­cie Gro­nin­gen aan het Pro­vin­cie­be­stuur gestuurd om Toe­ris­me mee te nemen als rele­van­te sec­tor in het op te stel­len col­le­ge­pro­gram­ma voor de Pro­vin­cie Gro­nin­gen.

Wan­neer u vra­gen heeft of aan wilt slui­ten bij de ont­wik­ke­ling laat het voor­al weten via klaasholtman@me.com