geothermie

Werkzaamheden WarmteStad binnenkort van start op Zernike Campus

Van­af begin juli star­ten de werk­zaam­he­den aan het geo­ther­mie­pro­ject genaamd Warm­te­Stad op Zer­ni­ke Cam­pus. Onder­ne­mers, mede­wer­kers, stu­den­ten en bezoe­kers van de Zer­ni­ke Cam­pus zul­len gedu­ren­de een lan­ge­re peri­o­de hin­der onder­vin­den van deze werk­zaam­he­den. Voor de onder­ne­mers stuur­de Warm­te­Stad medio juni 2017 het vol­gen­de bericht (via mail ook ver­stuurd aan de onder­ne­mers op Zer­ni­ke Cam­pus):

Infor­ma­tie werk­zaam­he­den Warm­te­Stad

Bes­te heer, mevrouw,

Zoals u wel­licht heeft gezien, zijn wij op Zer­ni­ke Cam­pus voor­be­rei­din­gen aan het tref­fen voor de aan­leg van Warm­te­net Noord­west. Dank­zij het aan­bo­ren van de geo­ther­mie­bron onder Zer­ni­ke Cam­pus kun­nen wij de komen­de jaren dui­zen­den huis­hou­dens, kan­to­ren en bedrij­ven van duur­za­me en betaal­ba­re warm­te voor­zien.
Ach­ter de scher­men leg­gen wij de laat­ste hand aan de defi­ni­tie­ve plan­ning met ver­keers­plan ( routing/rijden over de Cam­pus, wegen naar de Cam­pus toe en par­keer­plek­ken, zowel bij de ken­nis­in­stel­lin­gen als de bedrij­ven) voor de aan­leg van het warm­te­net peri­o­de begin juli –begin sep­tem­ber. Infor­ma­tie hier­over en voor­al ook wat dit voor u bete­kent, ont­vangt u eind vol­gen­de week (week 25).
Via dit soort kor­te upda­tes zul­len wij u van­af nu tel­kens infor­me­ren over alle rele­van­te ont­wik­ke­lin­gen en bouw­ac­ti­vi­tei­ten. Wij zul­len ons maxi­maal inspan­nen om ervoor te zor­gen dat onze werk­zaam­he­den uw dage­lijk­se acti­vi­tei­ten zo min moge­lijk ver­sto­ren. Mocht u in de tus­sen­tijd vra­gen of opmer­kin­gen heb­ben, kunt u con­tact opne­men met onder­ge­te­ken­de.
Wij ver­trou­wen erop, dat we de komen­de peri­o­de in goed onder­ling over­leg de warm­te­voor­zie­ning van de toe­komst kun­nen rea­li­se­ren.

Met war­me groet,

Eve­li­ne Cor­beel, coör­di­na­tor com­mu­ni­ca­tie Warm­te­Stad

Over WarmteStad en het geothermieproject

Onder de grond van Zer­ni­ke bevindt zich een geo­ther­mie­bron die 10.000 huis­hou­dens van warm­te kan voor­zien. Warm­te­Stad onder­zoekt momen­teel of het moge­lijk is om het war­me water uit deze bron te gebrui­ken voor de ver­war­ming van gebou­wen in de wij­ken Pad­de­poel, Sel­werd, Vink­hui­zen en Zer­ni­ke.

Zo’n warm­te­net met duur­za­me warm­te is name­lijk een uit­ste­kend alter­na­tief voor de gas­ge­stook­te ver­war­ming van gebou­wen. Op die manier zorgt de gemeen­te Gro­nin­gen voor een ver­la­ging van de CO2-uit­stoot in de stad. Het warm­te­net kan daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan de doel­stel­lin­gen van een ener­gie­neu­traal Gro­nin­gen in 2035.

Voor meer info, klik hier.