Werkzaamheden verbreding afritten Zernike Campus Ring Noord

Ver­bre­ding afrit­ten Zer­ni­ke Cam­pus Ring Noord
Van 18 tot en met 23 maart vin­den er werk­zaam­he­den plaats op de afrit­ten Zer­ni­ke Cam­pus op de Ring Noord. De afrit­ten wor­den gedu­ren­de die week beur­te­lings afge­slo­ten tus­sen 9.00 en 16.00 uur. Het ver­keer wordt omge­leid via de eerst­vol­gen­de afrit­ten.

Hin­der
Van 18 t/m 20 maart 2019 wordt afrit Zer­ni­ke Cam­pus aan de kant van Zer­ni­ke afge­slo­ten tus­sen 9.00 en 16.00 uur. Het ver­keer wordt omge­leid via de eerst­vol­gen­de afrit de Pro­fes­sor Uil­kens­weg. De oprit naar de Ring is open voor ver­keer.
Van 21 t/m 23 maart 2019 wordt afrit Zer­ni­ke Cam­pus aan de kant van Pad­de­poel afge­slo­ten tus­sen 9.00 en 16.00 uur. Het ver­keer wordt omge­leid via de eerst­vol­gen­de afrit en de Pro­fes­sor Uil­kens­weg. Indien de werk­zaam­he­den bij de afrit aan de kant van Zer­ni­ke mee­val­len, wordt hier moge­lijk op woens­dag 20 maart gestart. De oprit naar de Ring is open voor ver­keer.

Werk­zaam­he­den
Ter voor­be­rei­ding van de ver­bre­ding van de afrit­ten wordt de fun­da­tie vast aan­ge­legd en de ver­lich­ting ver­plaatst. De daad­wer­ke­lij­ke ver­bre­ding van de afrit­ten vindt komen­de zomer plaats. Tot die tijd kan de onder­grond inklin­ken, waar­door de nieu­we weg niet ver­zakt.

Her­in­rich­ting Zer­ni­kel­aan
De werk­zaam­he­den maken deel uit van de her­in­rich­ting van de Zer­ni­kel­aan. Gemeen­te Gro­nin­gen, Han­ze Hoge­school en de RUG wer­ken samen aan de ver­be­te­ring van de ver­keers­si­tu­a­tie en uit­stra­ling van de Zer­ni­kel­aan. Zij inves­te­ren fors in de ver­blijfs­kwa­li­teit en de ver­keers­vei­lig­heid waar­mee de sfeer en uit­stra­ling van de Zer­ni­ke Cam­pus een boost krij­gen. Komen­de zomer wordt gewerkt aan de aan­slui­ting op de Ring en de entree van de cam­pus.