Volle kracht door op Campus Groningen en plannen 2017 uitvoeren!

De samen­wer­king met de Han­ze­ho­ge­school, de RUG en de bedrij­ven op de Cam­pus Gro­nin­gen is in 2017 suc­ces­vol geble­ken. WEST-voor­zit­ter Holt­man wil die lijn graag door­zet­ten. “De opge­zet­te orga­ni­sa­tie voor cam­pus­ma­na­ge­ment door Tri­a­de begint steeds beter op elkaar in te spe­len en ieder­een ziet dat de bouw­ac­ti­vi­tei­ten rond­om Ave­be, Start-Up City, RUG-Onder­ne­mers­huis en Entran­ce gestaag vor­de­ren. Maar ook zijn de komst van Bytes­net en TNO aan­ge­kon­digd en wer­ken de Han­ze­ho­ge­school en RUG aan hun eigen huis­ves­tings­plan­nen.” Lees ver­der.