Uitnodiging netwerkbijeenkomst Stadhuis vrijdag 19 januari 2018

Uit­no­di­ging net­werk­bij­een­komst Stad­huis vrij­dag 19 janu­a­ri 2018

Geach­te onder­ne­mer,

Van 17–20 janu­a­ri 2018 staat Gro­nin­gen weer vol­le­dig in het teken van Euro­so­nic Noor­der­slag. Graag nodi­gen wij u uit voor een exclu­sie­ve net­werk­bij­een­komst op vrij­dag 19 janu­a­ri 2018 op het Stad­huis in Gro­nin­gen.

Euro­so­nic Noor­der­slag is in vele opzich­ten een uniek fes­ti­val. Onze stad ademt een wee­klang uit al haar pori­ën pop­mu­ziek. De bin­nen­stad is één fes­ti­val­ter­rein met optre­dens op aller­lei onver­wach­te plaat­sen en momen­ten. Met ruim 40.000 bezoe­kers, 382 arties­ten, 424 shows, in 17 lan­den live op de radio en in 34 Euro­pe­se lan­den te horen of te zien. Euro­so­nic draait om talen­t­ont­wik­ke­ling, inno­va­tie en cre­a­tie­ve indu­strie en zet Gro­nin­gen met haar oplei­din­gen en bedrij­ven op de kaart als Cre­a­tie­ve City of Talent.

De unie­ke samen­wer­king tus­sen Gro­nin­ger onder­ne­mers, de bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen (GCC, VBNO, VBZO, WEST), het Fonds Onder­ne­mend Gro­nin­gen, Euro­so­nic Noor­der­slag en de Gemeen­te Gro­nin­gen, maakt het moge­lijk Euro­so­nic Air te orga­ni­se­ren, als gra­tis toe­gan­ke­lij­ke podi­um voor alle Gro­nin­gers op de Gro­te Markt. De bij­een­komst wordt mede moge­lijk gemaakt door Konink­lij­ke Hore­ca Neder­land, afde­ling Gro­nin­gen.

Op vrij­dag 19 janu­a­ri 2018 bent u van­af 19.30 uur wel­kom voor een ont­vangst in het Stad­huis van Gro­nin­gen. Onder het genot van een hap­je en drank­je bent u samen met ande­re onder­ne­mers te gast bij het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders. Van­af 20.45 uur bent u wel­kom op het VIP-deck van Euro­so­nic Air op de Gro­te Markt.

Als u van deze uit­no­di­ging gebruik wilt maken, vul dan uiter­lijk 5 janu­a­ri 2018 deze link in. Deze uit­no­di­ging is per­soon­lijk en geldt voor één per­soon. Van­we­ge de beperk­te capa­ci­teit, kun­nen we moge­lijk niet alle aan­vra­gen hono­re­ren. Als u tot de geluk­ki­gen hoort, ont­vangt u uiter­lijk 15 janu­a­ri een beves­ti­ging, met daar­in nade­re infor­ma­tie over tij­den en pro­gram­ma.

Aan­mel­den
Meer infor­ma­tie over het fes­ti­val­pro­gram­ma vindt u op www.eurosonic-noorderslag.nl U kunt zich via deze web­si­te ook aan­mel­den voor de nieuws­brief van ESNS.

Graag zien we u op vrij­dag 19 janu­a­ri 2018 in het Stad­huis van Gro­nin­gen.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Peter den Oud­sten
Bur­ge­mees­ter
Gemeen­te Gro­nin­gen

Ber­jo Wort­mann
Voor­zit­ter
Het Fonds

Dago Hou­ben
Alge­meen direc­teur
Euro­so­nic Noor­der­slag