De Promotiedagen Noord-Nederland komen er weer aan!

 

De Pro­mo­tie­da­gen is dé beurs voor alle zake­lij­ke bran­ches met 25.000 bezoe­kers en zo’n 600 deel­ne­men­de bedrij­ven. De 31e edi­tie vindt plaats op 7 en 8 novem­ber in Mar­t­i­ni­P­la­za Gro­nin­gen. Ook bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST is dit jaar weer aan­we­zig en wel op een prach­ti­ge loca­tie, mid­den op de beurs­vloer naast het Beurs­ca­fé.

Wij zijn zeer ver­heugd samen met een aan­tal van onze leden ver­te­gen­woor­digd zijn:

Dom­mer­holt Advo­ca­ten
Medi­ty Medi­sche Dien­sten
Fir­mo Risi­co Advi­seurs
Cre­sa
OTP (Onder­ne­mers Treft­punt Gro­nin­gen)
Uni­ca
4D in visi­on
Opmaat3D
DeFi­ne
Hamp­shi­re Hotel Pla­za Gro­nin­gen
MTN Accoun­tants & Advi­seurs

Gra­tis toe­gangs­kaar­ten? Down­load ze hier

We zien je graag in onze stand!