Ontwikkelingen Bedrijventerrein Hoendiep

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST spreekt met de Gemeen­te Gro­nin­gen over de toe­komst van Bedrij­ven­ter­rein Hoen­diep. In de laat­ste gebieds­bij­een­komst heb­ben de diver­se func­ti­o­na­ris­sen van de gemeen­te toe­lich­ting gege­ven op de plan­nen op het Sui­ker­unie­ter­rein, de plan­vor­ming rond de Wes­te­lij­ke Rond­weg. Door West is aan­ge­dron­gen om ook voor de kor­te ter­mijn invul­ling te geven aan de plan­nen van Don­ker­Groen. Het rap­port van Don­ker­Groen en de gege­ven pre­sen­ta­ties vindt u ove­ri­gens hier:

Recen­te­lijk heeft de Gemeen­te ons geïn­for­meerd dat:

  1. Op 8 april wordt begon­nen met de aan­leg van de fiets­pa­den op de Atoom­weg;
  2. Dat de ver­keers­on­vei­li­ge situ­a­tie op het kruis­punt Hoen­diep Atoom­weg is geplaatst op de lijst urgen­te zaken en dat bin­nen­kort besluit­vor­ming over de aan­leg wordt ver­wacht;
  3. Over­leg over de aan­pas­sing van de groen­stro­ken wordt bin­nen­kort opge­start.

Onder­staand een toe­lich­ting:

Ad 1) Fiets­stro­ken langs de Atoom­weg
WEST heeft, in samen­spraak met jul­lie, de gemeen­te Gro­nin­gen gevraagd maat­re­ge­len te tref­fen m.b.t het lang par­ke­ren langs de Atoom­weg. In de hui­di­ge situ­a­tie lopen alle ver­keers­stro­men (fiet­sers (vracht)auto’s) door elkaar heen. Door een bete­re orga­ni­sa­tie van de ver­keers­stro­men wor­den fiet­sers en het (vracht) ver­keer van elkaar schei­den. In over­leg is beslo­ten om aan bei­de zij­den van de Atoom­weg een fiets­strook aan te leg­gen (zie bij­la­ge). De uit­voe­ring van de fiets­stro­ken langs de Atoom­weg staat gepland op zon­dag 8 april. Van tevo­ren wor­den bor­den geplaatst om de weg­ge­brui­ker te infor­me­ren dat ze er op zon­dag niet moe­ten par­ke­ren. Door deze maat­re­gel wor­den de in- en uit­rit­ten ook beter zicht­baar en het is de ver­wach­ting dat de ver­keers­vei­lig­heid aan­zien­lijk ver­be­terd.

Ad 2) Fiets­over­steek Atoom­weg
Het voor­stel is om de fiets­over­steek op de Atoom­weg te opti­ma­li­se­ren en ver­keers­vei­li­ger in te rich­ten. Dit gebeurt door het fiets­pad ver­hoogd aan te leg­gen en mid­dels mar­ke­ring de atten­tie op het kruis­vlak te ver­ho­gen. Op het fiets­pad zelf wor­den zoge­naam­de kame­len­bul­ten aan­ge­legd om de snel­heid van de (brom) fiet­ser te ver­la­gen. Het ont­werp is klaar maar wan­neer deze aan­pas­sin­gen wor­den uit­ge­voerd is op dit moment nog niet dui­de­lijk.

Ad 3) Groen­stro­ken
De hui­di­ge groen­voor­zie­nin­gen inclu­sief het zwerf­vuil is voor veel onder­ne­mers een doorn in het oog. Don­ker­Groen heeft een plan gepre­sen­teerd dat bin­nen­kort weer wordt bespro­ken. U wordt op de hoog­te gehou­den. Doel van WEST is om het bedrij­ven­ge­bied Hoen­diep met de vele posi­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen ook op dit gebied toe­komst­be­sten­dig te maken.

Ten­slot­te
Veel onder­ne­mers op het Hoen­diep zijn lid van de Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST, maar dat geldt niet voor ieder­een. WEST stelt zich ten doel om in over­leg met haar leden te wer­ken aan een goed onder­ne­mers­kli­maat. Mocht u zich aan­ge­spro­ken voe­len en mee wil­len par­ten en doen, meldt u dan aan via het aan­mel­dings­for­mu­lier op onze web­si­te.

Mocht u naar aan­lei­ding van boven­staan­de vra­gen en/of opmer­kin­gen heb­ben wilt u dan con­tact opne­men met Nico Borg­man nico@bedrijvenverenigingwest.nl of 0612092091