Lunchbijeenkomst ontwikkelingen Peizerweg 30 oktober

Op dins­dag 30 okto­ber wor­den onder­ne­mers aan de Pei­zer­weg tij­dens een lunch­bij­een­komst bij­ge­praat over een aan­tal ont­wik­ke­lin­gen bij de Pei­zer­weg.

Datum:    30 okto­ber 2018
Tijd:         12.00 uur
Loca­tie:   Pei­zer­weg 132

Uit­brei­ding bus­stal­ling Iedersz ter­rein
Graag infor­me­ren wij u over de plan­nen omtrent de uit­brei­ding van de bus­stal­ling op het ter­rein van het hui­di­ge Iedersz kan­toor. Het is de bedoe­ling het ter­rein in te rich­ten voor de over­gang naar zero-emis­sie bus­ver­voer met laadin­stal­la­ties voor bat­te­rij-elek­tri­sche bus­sen en een water­stof-vul­punt voor de water­stof-elek­tri­sche bus­sen. Een toe­lich­ting zal wor­den gege­ven door Peter Mul van het OV Bureau Gro­nin­gen-Dren­the.

Stu­den­ten­huis­ves­ting
De huis­ves­ting betreft 220 een­he­den en zal een tij­de­lij­ke voor­zie­ning zijn op het ach­ter ter­rein van de Pei­zer­weg (zie bouw­te­ke­ning en plat­te­grond). De stu­den­ten wor­den op de loca­tie door­lo­pend bege­leid. De bouw van de een­he­den zal op kor­te ter­mijn van start gaan. De heer Dirk Jan Bax van Buro Bax zal bij de bij­een­komst aan­we­zig zijn om een toe­lich­ting te geven en uw even­tu­e­le vra­gen te beant­woor­den.

Wij stel­len uw aan­we­zig­heid zeer op prijs en horen graag of u aan­we­zig zult zijn, ook in ver­band met de cate­ring. U kunt dat laten weten door een e‑mail te stu­ren aan secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl