IJzersterk programma tijdens promotiedagen Drenthe op 15 en 16 mei

Ken­nis­ma­ken en ken­nis delen. Daar draait het om op de aan­ko­men­de Pro­mo­tie­da­gen Dren­the. Rond de 300 bedrij­ven laten zien wat ze in huis heb­ben. Daar­naast kent de beurs, zoals gebrui­ke­lijk, een ijzer­sterk pro­gram­ma rond de thema’s Duur­zaam­heid, Inno­va­tie, Export en Car­ri­è­re. Gast­spre­kers zijn onder ande­re Floor­tje Des­sing en Cho­co-Evan­ge­list Ynzo van Zan­ten. Lees hier ver­der voor het uit­ge­brei­de pro­gram­ma en het down­lo­a­den van een toe­gangs­kaart.