Herinrichting geeft Zernike allure

De inrich­ting van de Zer­ni­ke Cam­pus gaat de komen­de jaren op de schop. Van­uit het samen­wer­kings­ver­band ‘het Akkoord van Gro­nin­gen’ wil­len de gemeen­te Gro­nin­gen, Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen en Han­ze­ho­ge­school Gro­nin­gen hun hoge ambi­ties voor de onder­wijs­cam­pus ver­der gestal­te geven.

Wet­hou­der Roe­land van der Schaaf: ‘Dit ont­werp is een mooie stap om de cam­pus de allu­re te geven die past bij de bete­ke­nis die dit gebied heeft voor de stad. Dui­zen­den stu­den­ten en mede­wer­kers vor­men hier dage­lijks een onder­wijs- en bedrij­ven­ge­meen­schap met gro­te eco­no­mi­sche bete­ke­nis. Deze inves­te­ring ver­groot de ver­keers­vei­lig­heid en ver­blijfs­kwa­li­teit. Het gebied wordt als totaal toe­gan­ke­lij­ker en aan­trek­ke­lij­ker en geven we een impuls aan de werk­ge­le­gen­heid.’

Het ont­werp voor­ziet in een her­in­rich­ting van de Zer­ni­kel­aan en de aan­slui­ting van de Noor­de­lij­ke Ring­weg met de Zon­nel­aan. Ver­der wordt dit jaar het fiets­pad Pen­nings­dijk aan­ge­legd. Met deze pro­jec­ten wordt de ruim­te­lij­ke struc­tuur zo aan­ge­past dat het bedrij­ven­ter­rein in het noor­den en het onder­wijs­deel in het zui­den van Zer­ni­ke een samen­han­gend geheel vormt. Het col­le­ge van B&W vraagt hier­voor kre­diet bij de raad, ruim 13,6 mil­joen euro. Daar­naast dra­gen de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen en de Han­ze­ho­ge­school Gro­nin­gen 8,4 mil­joen euro bij.

Op de Zer­ni­kel­aan komen nieu­we ver­keers­maat­re­ge­len voor vei­li­ger fiet­sen en een soe­pe­le door­stroom van auto­ver­keer. Ver­der komt er een geschei­den bus­baan, rij­baan en fiets- en voet­pa­den met daar­tus­sen groen­stro­ken.

De Zer­ni­ke pro­me­na­de wordt een bre­de park­strook langs de vij­ver, de bus­baan en de weg, waar­in bestaan­de en nieu­we bomen in com­bi­na­tie met een fiets- en voet­pad een con­ti­nue en aan­trek­ke­lij­ke ver­bin­ding van bij­na 1600 meter door de cam­pus gaan vor­men. Daar­naast wordt het gebied bij de Dui­sen­berg­vij­ver het nieu­we groe­ne hart van de cam­pus.

Start van de werk­zaam­he­den is vol­gens de hui­di­ge plan­ning in het eer­ste kwar­taal van 2019 en in 2022 moet de uit­voe­ring gereed zijn. De werk­zaam­he­den zul­len uiter­aard wor­den gepland in nauw over­leg met de gebrui­kers van de cam­pus, zodat de hin­der voor stu­den­ten, mede­wer­kers en bezoe­kers zoveel moge­lijk beperkt wordt.