500.000 Zonnepanelen niet in 2025 maar al in 2022

Tij­dens de zon­ne­boot-race onder­te­ken­de voor­zit­ter Klaas Holt­man van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST met ver­te­gen­woor­di­gers van GCC, ZO en VBNO namens de bedrij­ven een con­ve­nant waar­in staat dat par­tij­en gaan samen­wer­ken om de invoe­ring van de zon­ne-ener­gie ver­sneld te rea­li­se­ren. Niet pas in 2025, maar drie jaar eer­der, al in 2022, moe­ten er op daken van bedrij­ven, wonin­gen, kan­to­ren en instel­lin­gen in de gemeen­te Gro­nin­gen 500.000 zon­ne­pa­ne­len lig­gen. Momen­teel zijn dat er ruim 18.000. Klik hier voor beel­den van de Solar Boat Race en onder­te­ke­ning van het con­ve­nant.

Dat de gemeen­te Gro­nin­gen ambi­ti­eus is op het gebied van duur­za­me ener­gie bleek eind juni tij­dens de Solar Boat Race. Wou­ter van Bol­huis, mana­ger ener­gie­tran­si­tie gemeen­te Gro­nin­gen, ver­ving gede­pu­teer­de Nien­ke Homan en gaf een toe­lich­ting op de plan­nen van de Gemeen­te Gro­nin­gen, die zoals bekend in 2035 ener­gie­neu­traal wil zijn. De gemeen­te wil dat op de eer­ste plaats berei­ken door ener­gie­be­spa­ring te bevor­de­ren. Maar ook wil de gemeen­te twaalf gro­te wind­mo­lens plaat­sen op West­poort of in Rood­e­haan. Boven­dien is de gemeen­te Gro­nin­gen druk in gesprek met de pro­vin­cie over de rea­li­sa­tie van zon­ne­par­ken op ter­rei­nen van samen zeven­hon­derd hec­ta­re. “De gemeen­te streeft naar 800 mw aan zon. Zoveel moge­lijk op daken thuis of bij bedrij­ven. Maar ook heb­ben we nog een aan­tal gro­te vel­den met zon­ne­pa­ne­len nodig.” aldus Wou­ter van Bol­huis.

Als Bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen wer­ken wij er in elk geval graag mee om een hoge ambi­tie te rea­li­se­ren. Het is heel belang­rijk om het sámen op te pak­ken, want in de prak­tijk is het echt niet altijd sim­pel om gro­te aan­tal­len zon­ne­col­lec­to­ren te plaat­sen. En laten we voor­al zo snel moge­lijk van start gaan, zodat over twee á drie jaar enor­me sla­gen zijn gemaakt, in plaats van dat we blij­ven pra­ten om dat over een jaar of zeven te gaan doen’, aldus voor­zit­ter Klaas Holt­man van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST. ‘Gro­nin­gen wil graag op groot­scha­li­ge wij­ze zon­ne-ener­gie invoe­ren. Geef als onder­ne­mers dan ook de moge­lijk­he­den om het snel te rea­li­se­ren. Bij­voor­beeld door aan­ge­pas­te regel­ge­ving, en snel­le aan­slui­ting op het elek­tri­ci­teits­net en biedt finan­cie­rings­in­stru­men­ten aan. Met de Gemeen­te Gro­nin­gen wil­len de bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen dat onder­ne­mers op één punt geïn­for­meerd kun­nen wor­den over rege­lin­gen, erva­rin­gen, ver­gun­nin­gen en sub­si­dies. Dit loket onder de naam ‘Gro­nin­gen werkt slim’ wordt inge­richt om zon op daken bij mede­wer­kers, bedrij­ven en par­keer­ter­rei­nen te bevor­de­ren. Daar­naast heeft Klaas Holt­man de plaat­sing van laad­pa­len van elek­tri­sche auto’s hoog op de agen­da staan.

Ten­slot­te nodigt Klaas Holt­man bedrij­ven, over­he­den en onder­zoeks­in­sti­tu­ties graag uit deel te nemen aan een Solar­con­fe­ren­tie waar­bij de kan­sen en belem­me­rin­gen ver­kend wor­den om tot eind 2022,  500.000 zon­ne­pa­ne­len te plaat­sen in de Gemeen­te Gro­nin­gen. Solar-ener­gie­le­ve­ren­de bedrij­ven drin­gen aan op spoed om zo opti­maal moge­lijk gebruik te maken van de bestaan­de rege­lin­gen. De ambi­tie wordt door de bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen onder­steund maar de haal­baar­heid van deze ambi­tie moet getoetst wor­den tij­dens de eer­der genoem­de con­fe­ren­tie. Klaas Holt­man vindt het bemoe­di­gend dat bedrij­ven als Enie.nl, Engie, Solar­fiels, Sol­ei­la en Grun­ne­ger Power bereid zijn om samen te wer­ken en met elkaar en de bedrij­ver­e­ni­gin­gen een samen­wer­king aan te gaan.

De uit­no­di­ging gaat graag uit naar Gemeen­te Gro­nin­gen, Pro­vin­cie Gro­nin­gen en het Rijk om zich te ver­bin­den aan de ambi­ti­eu­ze maar nood­za­ke­lij­ke doel­stel­lin­gen en om zich aan te slui­ten bij de Solar Coa­li­ti­on Gro­nin­gen Stad. Het zou fan­tas­tisch zijn wan­neer we bij de 2020 edi­tie van de Solar Boat Race resul­ta­ten kun­nen laten zien en dat de betrok­ken bedrij­ven als spon­so­ren van de race.

Bron: GROC