Bijeenkomst bedrijvenverenigingen Groningen op 26 september a.s.

WestNews

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST, Gro­nin­gen City Club, Ver­e­ni­ging Bedrij­ven Noord Oost en Ver­e­ni­ging Bedrij­ven­park Zuid Oost orga­ni­se­ren weer de jaar­lijk­se, geza­men­lij­ke net­werk­bij­een­komst. Het is inmid­dels de der­de keer dat we samen zo’n bij­een­komst voor onze leden orga­ni­se­ren. Dit jaar zijn we te gast bij het Gro­nin­ger Muse­um!

De direc­tie van het Gro­nin­ger Muse­um geeft een intro­duc­tie op het ver­haal van het muse­um waar­na een rond­lei­ding in groe­pen volgt door het bij­zon­de­re gebouw en langs de ver­schil­len­de ten­toon­stel­lin­gen. Uiter­aard staat er een sma­ke­lij­ke maal­tijd voor ons klaar en een gezel­li­ge bor­rel met muzi­ka­le omlijs­ting!

Gra­tis par­ke­ren bij het Gro­nin­ger Muse­um is niet moge­lijk. De dichtst­bij­zijn­de par­keer­ga­ra­ge is par­keer­ga­ra­ge Q-Park Muse­um Cen­trum (ter hoog­te van het Zui­der­diep). Adres: Here­poor­ten­mo­len­drift 2, 9711 DG Gro­nin­gen.

Ben je lid en wil je hier­bij aan­we­zig zijn, meld je aan via secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl want vol=vol.

 

Bron: foto @Groninger Muse­um