Deuren dicht! Welkom, wij zijn open

Inre­tail, de bran­che­or­ga­ni­sa­tie van win­ke­liers, roept alle win­kels op om hun deu­ren dicht te doen om ener­gie te bespa­ren. Met open deu­ren ver­brui­ken win­kels met air­co in de zomer meer ener­gie. Het­zelf­de geldt in de win­ter voor win­kels met ver­war­ming. In 2020 is Gro­nin­gen Werkt Slim gestart met onze Deur Dicht cam­pag­ne. Win­ke­liers en ondernemers […]

Extra financiële tegemoetkoming voor Groninger Ondernemers in de retail en horeca

Onlangs heeft de Gemeen­te Gro­nin­gen twee extra finan­ci­ë­le rege­lin­gen vrij­ge­ge­ven voor onder­ne­mers in de retail en hore­ca die door Coro­na hard zijn getrof­fen. Rege­ling 1: Inci­den­te­le bij­dra­ge voor nale­ving coro­na­toe­gangs­be­wij­zen (Hore­ca) – max. € 1250,- Per hore­ca­be­drijf geves­tigd in de gemeen­te Gro­nin­gen is er maxi­maal €1250 beschik­baar. De gemeen­te Gro­nin­gen keert uit aan hore­ca­be­drij­ven die extra […]

Speciale aanbieding WEST met klantentelsysteem voor wijkwinkelcentra

De maat­re­ge­len rond­om Coro­na heb­ben gro­te impact, ook in de vele ver­schil­len­de win­kels. Het goed kun­nen moni­to­ren van het aan­tal bezoe­kers is op dit moment van groot belang, om de vei­lig­heid van bezoe­kers te kun­nen waar­bor­gen. Voor win­kels met een beperk­te ruim­te blijkt dit een extra uit­da­ging. In samen­wer­king met het Gro­ning­se bedrijf HMB Signaal, […]