Esther Wolfs van Stadstoezicht nieuw gezicht binnen BBOG

Esther is een van de vele BOA’s waar­van het bestaan tij­dens coron­a­pe­ri­o­de extra bekend is gewor­den. Bin­nen BBOG* ver­te­gen­woor­digt zij sinds kort de afde­ling Stads­toe­zicht van de gemeen­te. In func­tie is zij coör­di­na­tor par­keer­hand­ha­ving en daar­naast heeft ze een aan­tal spe­ci­fie­ke onder­wer­pen in por­te­feuil­le waar­on­der onder­mij­ning, open­ba­re ruim­te en DOL en DOR. DOL staat voor […]

Marie-José Bonthuis nieuw bestuurslid BBOG

Marie-José Bont­huis is sinds eind 2021 lid van het bestuur van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging Zuid­oost en heeft daar­in de por­te­feuil­le ‘Digi­ta­li­se­ring’. Dat ligt voor de hand want met haar bedrijf Privacy1 houdt ze zich bezig met digi­ta­le vei­lig­heid en advi­se­ring over de bescher­ming van gege­vens van bedrijfs­le­ven en over­heid. En dat is nu juist ook een nieuwe […]

Maak ook in 2022 gebruik van de gratis Cyber Security Scans

Cyber­cri­me is voor veel mkb’ers een toe­ne­mend pro­bleem. Ransom­wa­re, phis­hing, iden­ti­teits­frau­de en oplich­ting zijn vor­men van cyber­cri­me die veel scha­de kun­nen ver­oor­za­ken. Bij­na de helft van alle digi­ta­le aan­val­len zijn gericht op mkb’ers blijkt uit inter­na­ti­o­naal onder­zoek van Cis­co en Cyber­se­cu­ri­ty Ven­tu­res. Dit leidt tot finan­ci­ë­le scha­de, ima­go­scha­de en tijds­ver­lies. Boven­dien gaat een groot deel […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]