Deuren dicht! Welkom, wij zijn open

Inre­tail, de bran­che­or­ga­ni­sa­tie van win­ke­liers, roept alle win­kels op om hun deu­ren dicht te doen om ener­gie te bespa­ren. Met open deu­ren ver­brui­ken win­kels met air­co in de zomer meer ener­gie. Het­zelf­de geldt in de win­ter voor win­kels met ver­war­ming. In 2020 is Gro­nin­gen Werkt Slim gestart met onze Deur Dicht cam­pag­ne. Win­ke­liers en ondernemers […]

Duurzame Bedrijvendag is Groningse primeur

Het ver­duur­za­men van bedrijfs­pan­den en bedrijfs­pro­ces­sen is nu urgen­ter en lucra­tie­ver dan ooit.  Om onder­ne­mers te inspi­re­ren en te infor­me­ren over de moge­lijk­he­den, orga­ni­se­ren bedrij­ven­plat­form Gro­nin­gen Werkt Slim en New Ener­gy Coa­li­ti­on op dins­dag 11 okto­ber de eer­ste Duur­za­me Bedrij­ven­dag van Gro­nin­gen. Voor deze eer­ste edi­tie zet­ten IKEA Gro­nin­gen en Media­cen­tra­le Gro­nin­gen de deu­ren van […]

Een overvol stroomnet dreigt.……wat nu? Bijeenkomst 19 mei 2022

De media staan er vol van en onder­ne­mers in de regio mer­ken het steeds vaker: ook het Gro­ning­se stroom­net krijgt steeds vaker te maken met capa­ci­teits­pro­ble­men. De situ­a­tie kan gevol­gen heb­ben voor de bedrijfs­voe­ring, bedrijfs­kos­ten, de ener­gie­tran­si­tie en zelfs voor de bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit. Om bedrij­ven en instel­lin­gen te infor­me­ren over de situ­a­tie, nodi­gen wij u uit […]

Gratis Warmtescan van Bedrijfspanden

  Advi­seur Pie­ter van Haaren van Gro­nin­gen Werkt Slim is deze win­ter druk met het bezoe­ken van onder­ne­mers om een gra­tis warm­tescan van het bedrijfs­pand te maken. “Een warm­tescan geeft aan waar warm­te uit uw bedrijfs­pand ver­lo­ren gaat en waar het zin­vol is om bij­voor­beeld extra iso­la­tie aan te bren­gen of ande­re maat­re­ge­len te nemen”, […]

De elektrische cargobike, een goed alternatief!

Door de lock­down heb­ben veel bedrij­ven over moe­ten stap­pen op ande­re manie­ren van bedrijfs­voe­ring. Bij­voor­beeld het onli­ne aan­bie­den van pro­duc­ten en het aan huis bezor­gen. Een elek­tri­sche car­go­bi­ke kan daar­bij wel­licht uit­komst bie­den en is een goed alter­na­tief voor de auto of bestel­bus. De geza­men­lij­ke bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen in Gro­nin­gen bie­den nu samen met Gro­nin­gen Bereik­baar ondernemers […]