Aan de partners van Bedrijvenvereniging WEST

Gro­nin­gen, 19 maart 2020
Bes­te onder­ne­mers,

Een open deur wel­licht maar inmid­dels is dui­de­lijk dat het coro­na-virus de wereld van van­daag en ook de wereld van mor­gen ver­an­dert. Coro­na brengt vele onze­ker­he­den met zich mee. In de eer­ste plaats gaat dat natuur­lijk over hoe ieder­een zelf gezond door deze peri­o­de komt. Maar ook gaat het over hoe je kunt zor­gen voor je naas­ten, je buren maar ook hoe je hulp kunt bie­den aan zie­ken, oude­re of men­sen die het min­der breed heb­ben. Natuur­lijk maken onder­ne­mers zich ook zor­gen over de gezond­heid van per­so­neel, klan­ten en toe­le­ve­ran­ciers.

Daar­naast is er de zorg voor de bedrijfs­voe­ring, het weg­val­len van omzet, de peri­o­de die te over­brug­gen is en hoe de wereld eruit­ziet nadat het virus onder con­tro­le is.

Geluk­kig zien we ook dat de over­he­den goed rea­ge­ren met aller­lei maat­re­ge­len zowel op het gebied van de volks­ge­zond­heid als op het gebied van eco­no­mi­sche onder­steu­ning. Hoe­wel het stof nog niet vol­doen­de is neer­ge­daald en het hele speel­veld nog nau­we­lijks te over­zien is geven de aan­ge­ge­ven oplos­sings­rich­tin­gen ver­trou­wen.

Ook is het posi­tief dat veel onder­ne­mers zich snel aan­pas­sen en met aller­lei ini­ti­a­tie­ven komen. Ini­ti­a­tie­ven die ervoor zor­gen dat per­so­neel betrok­ken blijft, toe­le­ve­ran­ciers en afzet­ka­na­len in de lucht blij­ven en ook nog eens maat­schap­pe­lijk waar­de­vol zijn. Een voor­beeld van een der­ge­lij­ke actie is het koken voor de Voed­sel­bank door een team onder­ne­mers rond ’t Feith­huis. WEST en ZO heb­ben deze actie onder­steund met een bij­dra­ge van € 4.000,= uit Het Fonds Onder­ne­mend Gro­nin­gen.

Coro­na bete­kent ook veel voor de acti­vi­tei­ten van WEST, veel acti­vi­tei­ten zijn inmid­dels afge­zegd. Over­leg­gen laten we zoveel als moge­lijk door­gaan maar zul­len via de tele­foon of video gevoerd wor­den.

Van­och­tend heeft WEST in haar bestuurs­ver­ga­de­ring nage­dacht hoe we ons kun­nen aan­pas­sen en kun­nen rea­ge­ren op de actu­a­li­teit. Daar­naast is beslo­ten dat:

  • WEST zich aan­sluit bij de Coro­na Tas­kfor­ce die wordt opge­zet door de Gemeen­te Gro­nin­gen. Op die manier komen alle vra­gen op een cen­tra­le plaats bin­nen en is er over­zicht over het soort pro­ble­men waar onder­ne­mers mee te maken krijgen.WEST heeft gevraagd om niet alleen infor­ma­tie te ver­strek­ken over rege­lin­gen en pro­ce­du­res maar pleit ook voor een con­tact­func­ti­o­na­ris die onder­ne­mers te woord kan staan die het even niet meer zien zit­ten en die door de bomen het bos niet meer zien. Nie­mand heeft gevraagd om deze cri­sis en iede­re onder­ne­mer in de Stad heeft recht om gehoord en gehol­pen te wor­den om de juis­te stap­pen te zet­ten.

    Mocht u het even niet meer zien zit­ten, de bestuurs­le­den van WEST bie­den u graag een luis­te­rend oor. De con­tact­ge­ge­vens wor­den toe­ge­voegd op de web­si­te die u kunt vin­den op de web­si­te https://bedrijvenverenigingwest.nl/over-ons/

  • Ook heeft de Gemeen­te Gro­nin­gen een spe­ci­a­le web­si­te geo­pend waar coro­na infor­ma­tie te vin­den is, kijk hier­voor op https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens- coro­na­vi­rus 
  • de toe­ge­ken­de fonds­aan­vra­gen 2020 voor de Meu­bel­bou­le­vard en de wijk­win­kel­cen­tra blij­ven intact hoe­wel veel acti­vi­tei­ten anders inge­vuld zul­len wor­den. Lopen­de aan­vra­gen via Ser­vi­ce Punt Detail­han­del zul­len ver­sneld behan­deld wor­den.
  • West kiest ervoor om te ver­trou­wen op de kracht van de bestu­ren van de wijk­win­kel­cen­tra en voor 2020 te wer­ken met het prin­ci­pe van ver­ant­woor­ding ach­ter­af. Wijk­win­kel­cen­tra kun­nen het toe­ge­ken­de bud­get zo inzet­ten voor soci­a­le pro­jec­ten en voor acti­vi­tei­ten in de peri­o­de dat Gro­nin­gen weer virus­vrij is.
  • WEST reser­veert € 30.000,= uit beschik­ba­re fonds­mid­de­len om pro­jec­ten te onder­steu­nen die door onder­ne­mers wor­den opge­zet om elkaar en de omge­ving te onder­steu­nen. Voor deze pro­jec­ten geldt een ver­kor­te aan­vraag­pro­ce­du­re. In geval van twij­fel geef even een bel­le­tje, er wordt graag met u mee­ge­dacht.
  • WEST is voor de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce door bevei­li­gings­be­drijf Cru­on aan­ge­slo­ten bij Bedrijfs Bevei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen (BBOG) en pleit ervoor om de bevei­li­gings­ron­des over de bedrijfs­ter­rei­nen voor­lo­pig ook over­dag te rij­den.
  • WEST roept u op, om in deze peri­o­de waar­in veel men­sen thuis­wer­ken, ook alert te zijn op vei­lig wer­ken en het voor­ko­men van een digi­taal iso­le­ment. Kort­heids­hal­ve wordt u naar voor tips ver­we­zen naar de web­si­te van Qbit https://www.qbit.nl/blog/veilig-thuiswerken-in-corona-tijdperk/

Ten­slot­te
Hoe­wel elkaar zien en spre­ken in het bestuur ook mijn voor­keur heeft was het goed om elkaar als bestuur te spre­ken, infor­ma­tie te delen en goe­de erva­rin­gen uit te wis­se­len via een con­fe­ren­ce call. Het bestuur van WEST heeft voor­lo­pig een 14 daag­se call inge­pland om in con­tact te blij­ven met elkaar.

Het deed mij als voor­zit­ter van WEST goed te horen dat ieder­een het posi­tief vind om op deze manier de peri­o­de van ‘soci­al iso­le­ment’ te over­brug­gen om de acti­vi­tei­ten van WEST ver­der vorm te geven.

Met, let op jezelf en elkaar, groet,