Hoe werkt Het Fonds

Hoe wordt Het Fonds gefi­nan­cierd?
Het Fonds wordt gefi­nan­cierd via een OZB-opslag van 6%. Alle OZB-plich­ti­gen in de cate­go­rie niet-woning in de gemeen­te Gro­nin­gen dra­gen auto­ma­tisch bij aan Het Fonds. Deze OZB-opslag van 6% levert jaar­lijks een bedrag op van ruim € 1,7 mil­joen. Uit dit totaal­be­drag heb­ben de vier bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen trek­kings­rech­ten. Deze trek­kings­rech­ten wor­den bepaald door de bij­dra­ge die de OZB-plich­ti­gen leve­ren in het eigen gebied van de vier bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen. Ofte­wel: het is naar rato van inbreng per gebied.

Wat komt in aan­mer­king voor finan­cie­ring via Het Fonds?
De eer­ste regel is dat er zo min moge­lijk regels zijn. In prin­ci­pe kun­nen alle onder­ne­mers in de gemeen­te Gro­nin­gen een plan indie­nen ter ver­be­te­ring van hun (ondernemers)omgeving. U hoeft dus geen lid te zijn van een van de vier bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen: dit wordt wel als een pré erva­ren. Het moet daar­naast een plan zijn, dat wordt gedra­gen door een alli­an­tie van meer­de­re onder­ne­mers. Het Fonds sti­mu­leert onder­ling over­leg tus­sen onder­ne­mers, de bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen en mede­wer­kers van de gemeen­te Gro­nin­gen om de plan­nen uit te wer­ken en om (gedeel­te­lij­ke) finan­cie­ring te ver­schaf­fen.

Voor meer prak­ti­sche infor­ma­tie over het indie­nen van een plan en aan­vraag, klik hier.

Hoe ver­loopt de toe­ken­ning van een aan­vraag?
Er zijn twee aan­vraag­ron­des per jaar. Nadat u een aan­vraag heeft inge­diend bij de bedrij­ven­ver­e­ni­ging van het gebied waar­in u werk­zaam bent, wordt uw aan­vraag in deze ver­e­ni­ging beoor­deeld. De pro­ce­du­re hier­voor kan licht ver­schil­len per bedrij­ven­ver­e­ni­ging. Voor WEST geldt de pro­ce­du­re dat de beoor­de­lings­com­mis­sie een advies uit­brengt over de inge­dien­de aan­vra­gen aan het bestuur, waar­na het bestuur dit advies over­neemt of niet en dit voor uit­ein­de­lij­ke goed­keu­ring neer­ge­legd bij de Leden­ver­ga­de­ring van deze ver­e­ni­ging. Het bestuur van Het Fonds zal alleen bij fric­ties of one­nig­heid kno­pen door­hak­ken en zal de gebrui­kers van Het Fonds onder­steu­nen in het maken van kwa­li­ta­tief goe­de plan­nen.

Wilt u meer weten over het aan­vra­gen van finan­cie­ring via Het Fonds of een aan­vraag indie­nen? Klik hier.