Het Fonds

Het Fonds is een onder­ne­mers­fonds voor finan­cie­ring van acti­vi­tei­ten van, voor en door Gro­nin­ger onder­ne­mers. Op 1 janu­a­ri 2011 is Het Fonds opge­richt op ini­ti­a­tief van het geor­ga­ni­seer­de Gro­nin­ger bedrijfs­le­ven. Dit bedrijfs­le­ven heeft zich geor­ga­ni­seerd in vier bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen: WEST, VBNO, VBZO en de GCC. Het Fonds biedt (gedeel­te­lij­ke) finan­ci­ë­le moge­lijk­he­den om acti­vi­tei­ten en maat­re­ge­len die in het alge­me­ne belang zijn van onder­ne­mers, op col­lec­tie­ve wij­ze te rea­li­se­ren. De gemeen­te Gro­nin­gen stelt zich op als part­ner en streeft naar cofi­nan­cie­ring. 

Meer infor­ma­tie over Het Fonds: