De aangesloten bedrijvenparken

Cor­pus den Hoorn
Cor­pus den Hoorn is een wijk in het zuid­wes­ten van Gro­nin­gen. De bedrij­vig­heid wordt geken­merkt door de aan­we­zig­heid van diver­se gro­te accoun­tants- en advo­ca­ten­kan­to­ren. Daar­naast is ook het Mar­t­i­ni­zie­ken­huis hier geves­tigd.
meer infor­ma­tie

Hoen­diep
Meu­bel­bou­le­vard en bedrij­ven­ter­rein Hoen­diep ken­merkt zich door de retail­on­der­ne­mers die er geves­tigd zijn in gro­te geta­len.
meer infor­ma­tie

Hoog­kerk
In Hoog­kerk zijn diver­se onder­ne­mers geves­tigd, veel­al in de retail. Ver­der wordt het ter­rein geken­merkt door de aan­we­zig­heid van de Sui­ker Unie, die de omge­ving een indu­stri­eel karak­ter geeft.
meer infor­ma­tie

Mar­ti­ni Tra­de Park
Het Mar­ti­ni Tra­de Park (MTP) is een kan­to­ren­park ten wes­ten van Gro­nin­gen nabij de Gas­unie aan het Vrij­heids­plein. Het MTP heeft direc­te ont­slui­tin­gen op de A7, A28 en de ring­weg van Gro­nin­gen. In het kan­to­ren­park zijn diver­se gro­te onder­ne­min­gen geves­tigd, even­als diver­se kan­to­ren van de (semi)overheid, zoals de Kamer van Koop­han­del.
meer infor­ma­tie

Kra­nen­burg
Kan­to­ren­park Kra­nen­burg is gele­gen aan de A7 rich­ting Drach­ten. Op dit bedrij­ven­park zijn voor­na­me­lijk onder­ne­mers geves­tigd die werk­zaam zijn in de infor­ma­tie­tech­no­lo­gie. Ook heeft de RDW hier een ves­ti­ging.
meer infor­ma­tie

Pei­zer­weg
De Pei­zer­weg is gele­gen aan de west­kant van de stad, nabij het Mar­ti­ni Tra­de Park en het Stads­park. De bedrij­ven aan de Pei­zer­weg zijn gro­ten­deels actief in de han­del en retail.
meer infor­ma­tie

West­poort
Bedrij­ven­ter­rein West­poort ligt aan de west­kant van de stad Gro­nin­gen en heeft een eigen aan­slui­ting op de A7. Dit bedrij­ven­ter­rein is nog vol­op in ont­wik­ke­ling.
meer infor­ma­tie

Zer­ni­ke Cam­pus Gro­nin­gen
Zer­ni­ke Cam­pus Gro­nin­gen is gele­gen in het Noor­den van Gro­nin­gen. Op de Cam­pus zijn naast de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen en de Han­ze­ho­ge­school, ruim 80 bedrij­ven geves­tigd. Zer­ni­ke Cam­pus is daar­mee een knoop­punt van onder­ne­mer­schap en weten­schap.
meer infor­ma­tie