Agenda

juni

25jun08:30- 09:30Bij­een­komst mobi­li­teits­ont­wik­ke­lin­gen Cor­pus den Hoorn

27jun18:00- 20:00Leden­ver­ga­de­ring WEST

28jun18:00- 21:00Kick-off Zon­ne­boot­ra­ces Gro­nin­gen

juli

2jul11:00- 20:20Inspi­ra­tie­reis sta­ti­ons­ge­bied UtrechtUit­no­di­ging

6jul15:00- 20:00WEST Beach­vol­ley­bal toer­nooi

11jul17:00- 19:00Vol­doen­de voor­be­reid op de invoe­ring van de AVG?Onder de para­plu van BBOG orga­ni­se­ren de Bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen Zuid­oost, WEST en VBNO een infor­ma­tie­ve bij­een­komst over de AVG

augus­tus

Geen gebeur­te­nis­sen

sep­tem­ber

5sep16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

6sep17:00- 18:00Cam­pus TrailEen bij­zon­de­re loop, dwars door gebou­wen!

17sep16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring Het Fonds

okto­ber

24okt16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

31okt – 2novGehe­le dagLet’s GroFes­ti­val over de toe­komst van Gro­nin­gen

novem­ber

31okt – 2novGehe­le dagLet’s GroFes­ti­val over de toe­komst van Gro­nin­gen

19nov16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring Het Fonds

28nov18:00- 20:00Leden­ver­ga­de­ring WEST

decem­ber

Geen gebeur­te­nis­sen

Aanmelden nieuwsbrief

Belangenbehartiging richting de gemeente en provincie

Parkmanagement

Collectieve afspraken op het gebied van bewegwijzering, afvalinzameling, beveiliging en verzekeringen

Kosten: €12,50 per maand
(excl. Btw)


Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2018 zijn slechts €150,- excl. BTW

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van WEST zijn voor 2018 vast­ge­steld op €150,- exclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te mel­den

WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen-West!

Bedrijvenvereniging West