Agenda

novem­ber

28nov16:30- 20:30Mas­ter­class “Gast­vrij­heid Loont“Uit­no­di­ging Lei­su­re Aca­de­my

decem­ber

10dec18:15- 21:15Jouw Bedrijf, jouw toe­komst!Alles over bedrijfs­op­vol­ging en/of beëin­di­ging

11dec16:00- 18:00Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring WEST

12dec08:45- 10:30Aan de slag met duur­za­me mobi­li­teit en bereik­baar­heidUit­no­di­ging work­shop­ses­sies

janu­a­ri

Geen gebeur­te­nis­sen

febru­a­ri

10feb09:30- 11:00GRQ Busi­ness Net­work

maart

Geen gebeur­te­nis­sen

april

Geen gebeur­te­nis­sen

mei

Geen gebeur­te­nis­sen

Aanmelden nieuwsbrief

Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2018 zijn slechts €150,- excl. BTW

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van WEST zijn voor 2018 vast­ge­steld op €150,- exclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te mel­den

WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen-West!

Bedrijvenvereniging West