Agenda

okto­ber

30okt16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

novem­ber

1nov18:30- 22:00Let’s Gro: Samen bou­wen aan de stad Gro­nin­genWaar­om ste­nen win­kels win­nen

7nov14:30- 07:20Fiet­sen voor kin­de­ren op de Spoed­ei­sen­de HulpSpin­ning­ma­ra­ton Vrien­den van het Mar­t­i­ni­zie­ken­huis

10nov – 13Gehe­le dagHan­dels­mis­sie Zwe­denMalmö en Stock­holm

13nov15:30- 20:00Rela­tie­bij­een­komst Vrien­den van het Mar­t­i­ni­zie­ken­huis

27nov16:00- 17:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

decem­ber

11dec16:00- 18:00Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring WEST

janu­a­ri

Geen gebeur­te­nis­sen

febru­a­ri

Geen gebeur­te­nis­sen

maart

Geen gebeur­te­nis­sen

april

Geen gebeur­te­nis­sen

Aanmelden nieuwsbrief

Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2018 zijn slechts €150,- excl. BTW

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van WEST zijn voor 2018 vast­ge­steld op €150,- exclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te mel­den

WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen-West!

Bedrijvenvereniging West