Wat is Het Fonds?

Het Fonds is een onder­ne­mers­fonds voor finan­cie­ring van acti­vi­tei­ten van, voor en door Gro­nin­ger onder­ne­mers. Op 1 janu­a­ri 2011 is Het Fonds opge­richt op ini­ti­a­tief van het geor­ga­ni­seer­de Gro­nin­ger bedrijfs­le­ven. Dit bedrijfs­le­ven heeft zich geor­ga­ni­seerd in vier bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen: WEST, VBNO, VBZO en de GCC. Het Fonds biedt (gedeel­te­lij­ke) finan­ci­ë­le moge­lijk­he­den om acti­vi­tei­ten en maat­re­ge­len die in het alge­me­ne belang zijn van onder­ne­mers, op col­lec­tie­ve wij­ze te rea­li­se­ren. De gemeen­te Gro­nin­gen stelt zich op als part­ner en streeft naar cofi­nan­cie­ring. Voor meer infor­ma­tie over de finan­cie­ring van het Fonds, klik hier.

Waar­om is Het Fonds opge­richt?
Belang­rij­ke rede­nen voor de oprich­ting van Het Fonds zijn:

  • Struc­tu­re­le, finan­ci­ë­le basis onder acti­vi­tei­ten van het geor­ga­ni­seer­de bedrijfs­le­ven
  • bestrij­ding van het freer­i­ders­ge­drag
  • sti­mu­le­ren van samen­wer­king
  • maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid voor een gezon­de samen­le­ving

Ook de non-pro­fit en de publie­ke sec­tor beta­len mee aan en par­ti­ci­pe­ren in Het Fonds. Veel instel­lin­gen heb­ben tegen­woor­dig een onder­ne­men­de hou­ding. Daar­om lig­gen er mooie kan­sen voor de ver­ster­king van de rela­ties tus­sen onder­wijs, cul­tuur, sport en bedrijfs­le­ven. Voor de gemeen­te Gro­nin­gen is Het Fonds een moge­lijk­heid om het bedrijfs­le­ven inten­sie­ver bij de ont­wik­ke­ling van de stad te betrek­ken. Dit sluit goed aan bij de par­ti­ci­pa­tie-ambi­tie van de gemeen­te. Over­heid en bedrijfs­le­ven wor­den meer gelijk­waar­di­ge part­ners.

Mis­sie en doel­stel­lin­gen
Het Fonds Onder­ne­mend Gro­nin­gen is in het begin van 2014 ver­lengd tot eind 2017! Het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders heeft de gemeen­te­raad voor­ge­steld om tot eind 2017 door te gaan met Het Fonds.

Doel­stel­lin­gen
Het Fonds wil de vier onder­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen sti­mu­le­ren en faci­li­te­ren bij het ont­wik­ke­len van plan­nen die bij­dra­gen aan een eco­no­misch gezon­de en aan­trek­ke­lij­ke stad. Het Fonds daagt het geor­ga­ni­seer­de bedrijfs­le­ven uit om met zul­ke plan­nen te komen. Denk hier­bij aan onder­wer­pen als duur­zaam­heid, bereikbaarheid/mobiliteit, aan­trek­ke­lij­ke bedrij­ven­ter­rei­nen, col­lec­tie­ve acti­vi­tei­ten, aan­slui­ting onder­wijs – arbeids­markt, gun­stig onder­ne­mers­kli­maat en vei­lig­heid. Voor meer infor­ma­tie over het indie­nen van plan­nen, klik hier.


Geschiedenis

Ach­ter­grond
Opge­richt in 2011.

Ver­len­ging
Het Fonds is gestart op 1 janu­a­ri 2011 met een eer­ste loop­tijd tot 2014. Na deze eer­ste fase heeft er een posi­tie­ve eva­lu­a­tie plaats­ge­von­den. Het Fonds is toen ver­lengd tot eind 2017. In 2016 is er een twee­de eva­lu­a­tie­ron­de geweest, die even­eens posi­tief uit­viel. Er ligt nu een voor­stel ter beoor­de­ling om Het Fonds tot eind 2023 te ver­len­gen. Medio 2017 wordt hier­over een beslis­sing geno­men door de betrok­ken bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen en de gemeen­te Gro­nin­gen.


Goedgekeurde Fondsprojecten

Hier vindt u een aan­tal goed­ge­keur­de pro­jec­ten, die finan­cie­ring heb­ben ont­van­gen van Het Fonds.

Fonds­aan­vra­gen 2016

Fonds­aan­vra­gen 2015
Cor­pus den Hoorn:onder­steu­ning vast­goed­ei­ge­na­ren en groen­pro­ject
Hoen­diep: visie (onder­zoek)
Hoen­diep: Stich­ting Meu­bel­bou­le­vard 2016–2018