Over­win­nings­plein

In het win­kel­cen­trum Over­win­nings­plein bevin­den zich 28 win­kels in de meest uit­een­lo­pen­de bran­ches. Het ligt op loop- en fiets­af­stand van de omrin­gen­de wij­ken en vormt het hart van Groningen-Zuid.


Leden op bedrijventerrein

Over­win­nings­plein


Klik op een van de logo’s voor meer infor­ma­tie over het bedrijf.

Belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting de gemeen­te en provincie

Park­ma­na­ge­ment

Col­lec­tie­ve afspra­ken op het gebied van beweg­wij­ze­ring, afval­in­za­me­ling, bevei­li­ging en verzekeringen

Kos­ten: €12,50 per maand (excl. Btw)


Lid wor­den van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Roodeschool.

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST zijn voor 2017 vast­ge­steld op €150,- exclu­sief BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te melden

Aan­mel­den nieuwsbrief


Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn.
Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en is de ambi­tie om door te  groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen West!

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST