Veiligheid tijdens broodje bij Klaas

Bijeenkomst MT Stichting BBOG en Bedrijvenvereniging WEST

Onlangs heeft BBOG de afspra­ken met Cru­on voor col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce voor drie jaar gete­kend. Naar aan­lei­ding van deze heu­ge­lijk gebeur­te­nis heeft met de leden van het MT “brood­je bij Klaas” plaats­ge­von­den om de toe­kom­sti­ge samen­wer­king op het gebied van vei­lig­heid ver­der te bespre­ken. Zoals u waar­schijn­lijk weet is onze ver­e­ni­gings­ma­na­ger Nico Borg­man voor­zit­ter van dit over­leg waar­bij naast gemeen­te, Cru­on, poli­tie en brand­weer ver­te­gen­woor­digd zijn.

De Stich­ting BBOG is in 1994 in Gro­nin­gen opge­richt met als doel het ver­be­te­ren van de vei­lig­heid op de bedrij­ven­ter­rei­nen. Cru­on Bevei­li­ging B.V is con­tract­par­tij voor de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen. Tij­dens deze sur­veil­lan­ce wordt niet alleen geke­ken naar de vei­lig­heid op de ter­rei­nen, maar ook naar het beheer en onder­houd van het open­baar gebied.

Daar­mee zijn we er nog niet!

De BBOG zal zich steeds meer moe­ten gaan aan­slui­ten op de actu­a­li­tei­ten en nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Een goe­de reden om onder genot van een brood­je de doe­len en moge­lij­ke maat­re­ge­len van de BBOG te bepa­len. Tij­dens het over­leg heb­ben we de vol­gen­de onder­wer­pen met elkaar bespro­ken en waar de BBOG zich op zou kun­nen rich­ten:

  • Digi­ta­li­se­ring (cyber­cri­me)
  • Com­mu­ni­ce­ren van cri­mi­na­li­teits­cij­fers
  • Inzet van came­ra­be­vei­li­ging
  • Toe­pas­sen van dro­nes
  • Inter­net of things (slim­me brand­mel­ders, mel­ders op vol­le vuil­con­tai­ners etc)
  • Keurmerk/verzekeraars
  • Samen­wer­king gemeen­te Gro­nin­gen, bin­nen­stad, onder­wijs
  • Nieuws­brie­ven, GROC

De komen­de tijd zal de BBOG een keu­ze moe­ten maken op wel­ke belang­rij­ke onder­wer­pen het zich wil gaan rich­ten. In het der­de kwar­taal 2017 zal de BBOG met een plan van aan­pak komen voor de samen­wer­king de komen­de jaren.