Uitnodiging Informatiebijeenkomst over werkzaamheden 2018

Uit­no­di­ging Infor­ma­tie­bij­een­komst over werk­zaam­he­den 2018 voor het bedrijfs­le­ven

Bes­te geno­dig­de,

Gro­nin­gen krijgt dit jaar te maken met diver­se gro­te werk­zaam­he­den aan wegen en spoor. Met name tij­dens het Hemel­vaarts­week­end en het najaar wordt hier­bij extra hin­der ver­wacht op de weg en zijn er peri­o­des waar­in trei­nen niet rij­den. Al een aan­tal jaren wer­ken we met elkaar aan het goed bereik­baar hou­den van de stad tij­dens de werk­zaam­he­den. Nu één van de groot­ste pro­jec­ten in uit­voe­ring gaat en er aan diver­se ande­re pro­jec­ten wordt gewerkt is de geza­men­lij­ke opga­ve om de stad bereik­baar te hou­den gro­ter dan ooit. Tij­dens een infor­ma­tie­bij­een­komst infor­me­ren wij het bedrijfs­le­ven en alle ande­re betrok­ken par­tij­en over de plan­ning en de impact van de werk­zaam­he­den in 2018 en gaan we in op de geza­men­lij­ke opga­ve.

Houdt u zich bin­nen uw orga­ni­sa­tie bezig met het the­ma bereik­baar­heid (voor bij­voor­beeld klan­ten, bezoe­kers, mede­wer­kers of logis­tie­ke pro­ces­sen) dan nodi­gen wij u van har­te uit voor de infor­ma­tie­bij­een­komst op don­der­dag­och­tend 15 maart.

Pro­gram­ma
07.45 uur: Inloop

08.00 uur: Wel­komst­woord

08.05 uur: Start ple­nai­re pro­gram­ma
De werk­zaam­he­den in 2018, de impact en de maat­re­ge­len

09.30 uur: Infor­ma­tie­markt met infor­ma­tie over alle pro­jec­ten in en rond Gro­nin­gen en wat we samen kun­nen doen om de hin­der zoveel moge­lijk te beper­ken

10.00 uur: The­ma­ses­sies

1. Hoe zor­gen we dat bezoe­kers blij­ven komen
2. Logis­tiek
3. Hoe hel­pen we mede­wer­kers slim te rei­zen en te wer­ken
4. Onder­wijs

11.00 uur: Ein­de pro­gram­ma


Datum en loca­tie
De bij­een­komst vindt plaats op don­der­dag 15 maart van 08.00 tot 11.00 uur in de Oos­ter­poort (Trompsin­gel 27, 9724DA Gro­nin­gen). De Oos­ter­poort is goed op de fiets te berei­ken. Van­af het hoofd­sta­ti­on is De Oos­ter­poort lopend bereik­baar of met bus­lij­nen 5, 9, 73, 178 of 301. Par­ke­ren is moge­lijk in de naast­ge­le­gen Q-Park par­keer­ga­ra­ge.

Aan­mel­den
Met deze bij­een­komst wil­len wij het bedrijfs­le­ven zo goed en zo breed moge­lijk infor­me­ren. Naast u zijn er wel­licht ande­re per­so­nen in uw orga­ni­sa­tie voor wie deze bij­een­komst van belang is (denk aan com­mu­ni­ca­tie, HRM, faci­li­ty mana­ge­ment, etc.). We nodi­gen u van har­te uit deze uit­no­di­ging aan hen door te stu­ren. U kunt zich aan­mel­den voor deze bij­een­komst door een e-mail te stu­ren naar info@groningenbereikbaar.nl. Wilt u hier­bij ook aan­ge­ven of en wel­ke the­ma­ses­sie u wilt bij­wo­nen?

Graag tot ziens op don­der­dag 15 maart!

Met vrien­de­lij­ke groet,

Paul de Rook, voor­zit­ter Stuur­groep Gro­nin­gen Bereik­baar
Wil­ko Huyink, direc­teur Gro­nin­gen Bereik­baar