Realisatie Innovatiecentrum Zernike

Realisatie Innovatiecentrum Zernike

Eind juni 2017 star­ten de bouw­werk­zaam­he­den voor de rea­li­sa­tie van het Inno­va­tie­cen­trum aan de Zer­ni­kel­aan 8 (bij de Mud­den) op Zer­ni­ke Cam­pus. Het Inno­va­tie­cen­trum wordt gebouwd mede ten behoe­ve van aard­ap­pel­zet­meel­con­cern Ave­be. De over­last voor de omlig­gen­de bedrij­ven, ken­nis­in­stel­lin­gen en weg­ge­brui­kers in de nabij­heid van de bouw­plaats zal naar ver­wach­ting beperkt blij­ven.

Actu­e­le bouw­werk­zaam­he­den
Het hei­werk voor het nieu­we gebouw start in week 26 (26 juni-2 juli) en is uiter­lijk 31 augus­tus klaar. Er zal een pau­ze zijn gedu­ren­de de bouw­vak (wk 31–33). Er bestaat een kans dat in week 31 nog enke­le dagen door­ge­werkt wordt.

De werk­tij­den zijn gedu­ren­de het hei­werk van 07.00 uur tot 18.00 uur, vrij­dag­mid­dag wordt er niet geheid. Na het hei­werk zijn de werk­tij­den van 07.00 uur tot 17.00 uur.

M.b.t. het hei­en zal gebruik gemaakt wor­den van vibro­pa­len.