Geslaagd Wijkwinkeldiner

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST en het Ser­vi­ce­punt Detail­han­del (SPD) heb­ben zich gis­ter­avond uit­voe­rig laten infor­me­ren, en infor­ma­tie ver­strekt aan, de wijk­win­kel­cen­tra in de stad Gro­nin­gen. Dat gebeur­de tij­dens een drie-gan­­gen­­di­­ner in de Water­to­ren. Tij­dens dit bij­zon­de­re diner werd samen met win­ke­liers / bestu­ren gespro­ken over de Retail Agen­da 050, koop­stro­men, onder­steu­ning van wijk­win­kel bestu­ren, klant­te­vre­den­heid en het meet­baar maken daar­van en vele ande­re zaken.

Met in totaal afvaar­di­gin­gen uit acht ver­schil­len­de wijk­win­kel­cen­tra, de gemeen­te Gro­nin­gen en twee experts uit het werk­veld was het een goed bezoch­te en inspi­re­ren­de avond.

Het diner is onder­deel van het werk­plan van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST waar het SPD uit­voe­ring aan geeft en is bedoeld om elkaar beter te leren ken­nen, spe­ci­fie­ke thema’s naar voren te bren­gen én nieu­we idee­ën en plan­nen vorm te geven.

Digitale zuil

Een con­cre­te actie die n.a.v. gis­ter­avond naar voren is geko­men, is de inter­ac­tie­ve digi­ta­le zuil die bin­nen­kort in een aan­tal win­kels zal wor­den geplaatst, waar­mee de klant­te­vre­den­heid (waar­de­ring door klan­ten) kan wor­den geme­ten.

Stu­dent en onder­ne­mer Fim­me Mar­re pre­sen­teer­de zijn pro­duct en dat zich dit moment nog in de test­fa­se bevindt, waar­in input nodig is van­uit de prak­tijk, in rela­tie tot wen­sen en behoef­ten . Van­uit Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST zul­len gedu­ren­de een tij­de­lij­ke peri­o­de onder­ne­mers wor­den gefa­ci­li­teerd met een der­ge­lij­ke zuil.