Bedrijvenvereniging WEST geeft boost aan elektrisch rijden

 

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST is de samen­wer­king aan­ge­gaan met Fudu­ra om de groei van (semi) publie­ke laadin­fra­struc­tuur voor elek­tri­sche voer­tui­gen in de stad Gro­nin­gen bij onder­ne­mers te ver­be­te­ren. Tevens stel­len zij de data aan de hoge­school beschik­king voor ver­der onder­zoek.

Fudu­ra B.V. en Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST gaan de samen­wer­king aan om zodoen­de elek­trisch ver­voer in de regio Gro­nin­gen een boost te geven. Zo krij­gen de onder­ne­mers de kans om een laad­paal te huren en deze door een unie­ke pro­po­si­tie ook deels terug te kun­nen ver­die­nen. Hier­bij stel­len de onder­ne­mers de laad­da­ta ter beschik­king in een data­bank zodat de hoge­school onder­zoek kan doen op een nog onder­be­licht gebied name­lijk, het gebruik van laad­pa­len in het pri­va­te domein.

Sti­mu­lans voor elek­trisch ver­voer
Klaas Holt­man, Voor­zit­ter Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST: “WEST is mede­on­der­te­ke­naar van het con­ve­nant Gro­nin­gen 2035 en heeft vijf pro­jec­ten benoemd om een bij­dra­ge te leve­ren aan de ener­gie­doel­stel­lin­gen in de stad Gro­nin­gen. Een goe­de laad­pa­len­in­fra­struc­tuur is voor­waar­de om auto­ge­brui­kers te acti­ve­ren tot het gebruik van de elek­tri­sche auto. Gro­nin­gen is nu bepaald geen voor­lo­per op dit gebied. Met de samen­wer­king met Fudu­ra hopen wij dat de ach­ter­stand gauw wordt inge­lo­pen en Gro­nin­gen ook op dit gebied tot de voor­lo­pers gaat beho­ren.”

Huur laad­paal deels terug­ver­die­nen
Maar­ten Vens­e­laar, Busi­ness Devel­o­per Fudu­ra: “De behoef­te voor elek­tri­sche ver­voer en de daar­mee gemoei­de infra­struc­tuur groeit explo­sief. Daar­om is het van belang dat de onder­ne­mers in de regio Gro­nin­gen laadin­fra faci­li­te­ren voor hun gas­ten, mede­wer­kers of hen­zelf. Door deze samen­wer­king kun­nen onder­ne­mers zon­der inves­te­ring een laad­punt huren en door mid­del van gebrui­ker­s­trans­ac­ties de huur deels terug­ver­die­nen. Daar­naast ver­wach­ten de ini­ti­a­tief­ne­mers dat de data goed onder­zoeks­ma­te­ri­aal is voor de hoge­school en nieu­we infor­ma­tie ople­vert over het gebruik van pri­va­te laad­pa­len.”

Over Fudu­ra
Fudu­ra meet en maakt ener­gie­stro­men inzich­te­lijk en bestuur­baar. Als markt­lei­der in meet­dien­sten en ver­huur van bedrijfs­mid­de­len bouwt en onder­houdt Fudu­ra een duur­za­me en effi­ci­ën­te ener­­gie-infra­­struc­tuur. Het doel daar­bij is maxi­ma­le ener­gie­pres­ta­ties. En dat bij meer dan 25.000 zake­lij­ke klan­ten. Meer infor­ma­tie over deze laad­pa­len vindt u op www.fudura.nl. Ook leest u hier wat de moge­lijk­he­den en voor­de­len zijn voor uw orga­ni­sa­tie.