Lid worden van Bedrijvenvereniging West

Word ook lid van de Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST! Sluit u aan bij de ruim 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2017 zijn slechts €150,- excl. BTW.

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST zijn voor 2017 vast­ge­steld op €150,- exclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beeld de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST is de samen­wer­king met Fudu­ra aan­ge­gaan om de groei van (semi) publie­ke laadin­fra­struc­tuur voor elek­tri­sche voer­tui­gen in de stad Gro­nin­gen bij onder­ne­mers te ver­be­te­ren. De behoef­te aan elek­trisch ver­voer en de daar­mee gemoei­de infra­struc­tuur groeit explo­sief. Daar­om is het van belang dat de onder­ne­mers in de regio Gro­nin­gen laadin­fra­struc­tuur faci­li­te­ren voor hun gas­ten, mede­wer­kers of hen­zelf. Duur­zaam onder­ne­men in Gro­nin­gen? Lea­se een STEK (STEK is een samen­wer­king van Fudu­ra, Green­flux en Alfen-ICU). Mocht u meer infor­ma­tie wil­len heb­ben, dan kunt u con­tact opne­men met onze ver­e­ni­gings­ma­na­ger Nico Borg­man via nico@bedrijvenverenigingwest.nl of 06–1209 2091.


Klik hier voor de STEK-fly­er

Belangenbehartiging richting de gemeente en provincie

Parkmanagement

Collectieve afspraken op het gebied van bewegwijzering, afvalinzameling, beveiliging en verzekeringen

Kosten: €12,50 per maand
(excl. Btw)

Fill out my onli­ne form.

Aanmelden nieuwsbrief


Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen West!

Bedrijvenvereniging West