Hoe dien ik een aanvraag in?

Waar moet een aan­vraag bij WEST aan vol­doen?
De mid­de­len die beschik­baar zijn, wil het bestuur van WEST opti­maal inzet­ten voor en met u. Gezien erva­rin­gen bin­nen ande­re bedrij­ven­park­ver­e­ni­gin­gen, is de kans groot dat er voor meer geld aan plan­nen wordt inge­diend dan dat er mid­de­len beschik­baar zijn. Daar­om heeft het bestuur van WEST een aan­tal spel­re­gels ont­wik­keld over de beste­ding van de toe­ge­ken­de mid­de­len. De leden­ver­ga­de­ring heeft deze spel­re­gels in de leden­ver­ga­de­ring van 27 april 2011 goed­ge­keurd.

De ver­e­ni­ging beoor­deelt inge­dien­de plan­nen op de vol­gen­de pun­ten:

 • Dient het inge­dien­de plan de belan­gen van een groep van bedrij­ven in Gro­nin­gen-West?
 • Is het een nieuw ini­ti­a­tief? De voor­keur gaat uit naar nieu­we ini­ti­a­tie­ven boven de sub­sti­tu­tie van bestaan­de ini­ti­a­tie­ven. Het bestuur heeft wel oog voor de oor­spron­ke­lij­ke doel­stel­lin­gen en is bereid om de aan­pak van freer­i­ders bij goe­de bestaan­de plan­nen te hono­re­ren.
 • Hoe­veel eigen bij­dra­ge levert het col­lec­tief van bedrij­ven in uw aan­vraag? Deze eigen bij­dra­ge is van belang door een van de uit­gangs­pun­ten van Het Fonds (met geld nog meer geld gene­re­ren)
 • Hoe­veel cofi­nan­cie­ring door bij­voor­beeld de gemeen­te is toe­ge­zegd of haal­baar? En hoe­veel geld wordt per sal­do uit Het Fonds ont­trok­ken?
 • Is het plan uit­voer­baar en rea­li­seer­baar?

De indie­ners van een plan blij­ven altijd ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­voe­ring van het door hun inge­dien­de plan. Beschik­baar­stel­ling van mid­de­len geschiedt con­form de door Het Fonds ont­wik­kel­de richt­lij­nen. Dit bete­kent 90%van het tota­le bedrag bij goed­keu­ring van het plan en 10% na de ver­ant­woor­ding.

Beschik­ba­re mid­de­len 2017 voor WEST
Vol­gens hui­di­ge indi­ca­ties heeft WEST in 2017 de beschik­king over cir­ca EUR 600.000,00 om in te zet­ten voor acti­vi­tei­ten. Het bestuur stelt voor om EUR 25.000,00 aan te wen­den voor de eigen acti­vi­tei­ten van de WEST. Deze ver­goe­ding ver­vangt de weg­ge­val­len sub­si­die die zij tot 2010 heeft gekre­gen van de gemeen­te.

Indie­nen en toet­sen (project)plan, tijds­lij­nen 2017:

 • Plannen/aanvragen kun­nen inge­diend wor­den bij het bestuur van WEST tot en met 20 mei 2017
 • Bestuur van WEST beoor­deelt plan­nen en aan­vra­gen in de bestuurs­ver­ga­de­ring van 2 novem­ber 2017
 • In een ALV van juni 2017 wor­den ple­nair beslui­ten geno­men over de inge­dien­de plan­nen

Indie­nen en toet­sen (project)plan, tijds­lij­nen 2e helft 2017:

 • Plannen/aanvragen kun­nen inge­diend wor­den bij het bestuur van WEST tot en met 21 okto­ber 2017
 • Bestuur van WEST beoor­deelt plan­nen en aan­vra­gen in de bestuurs­ver­ga­de­ring van 2 novem­ber 2017
 • In de geplan­de ALV op 29 novem­ber 2017 wor­den ple­nair beslui­ten geno­men over de inge­dien­de plan­nen

Aan­vraag­for­mu­lier
Wilt u graag een aan­vraag indie­nen? Down­load dan hier het for­mu­lier. Na invul­len van het aan­vraag­for­mu­lier kunt u deze mai­len aan de ver­e­ni­gings­ma­na­ger van WEST, de heer Nico Borg­man (nico@bedrijvenverenigingwest.nl).
Heeft u nog vra­gen over de prak­ti­sche zaken rond­om het indie­nen van een aan­vraag? Neem dan con­tact op met onze ver­e­ni­gings­ma­na­ger Nico Borg­man (nico@bedrijvenverenigingwest.nl).