De aangesloten bedrijvenparken

Hoen­diep
Meu­bel­bou­le­vard en bedrij­ven­ter­rein Hoen­diep ken­merkt zich door de retail­on­der­ne­mers die er geves­tigd zijn in gro­te geta­len.
meer infor­ma­tie

Hoog­kerk
In Hoog­kerk zijn diver­se onder­ne­mers geves­tigd, veel­al in de retail. Ver­der wordt het ter­rein geken­merkt door de aan­we­zig­heid van de Sui­ker Unie, die de omge­ving een indu­stri­eel karak­ter geeft.
meer infor­ma­tie

West­poort
Bedrij­ven­ter­rein West­poort ligt aan de west­kant van de stad Gro­nin­gen en heeft een eigen aan­slui­ting op de A7. Dit bedrij­ven­ter­rein is nog vol­op in ont­wik­ke­ling.
meer infor­ma­tie

Cor­pus den Hoorn
Cor­pus den Hoorn is een wijk in het zuid­wes­ten van Gro­nin­gen. De bedrij­vig­heid wordt geken­merkt door de aan­we­zig­heid van diver­se gro­te accoun­tants- en advo­ca­ten­kan­to­ren. Daar­naast is ook het Mar­t­i­ni­zie­ken­huis hier geves­tigd.
meer infor­ma­tie

Mar­ti­ni Tra­de Park
Het Mar­ti­ni Tra­de Park (MTP) is een kan­to­ren­park ten wes­ten van Gro­nin­gen nabij de Gas­unie aan het Vrij­heids­plein. Het MTP heeft direc­te ont­slui­tin­gen op de A7, A28 en de ring­weg van Gro­nin­gen. In het kan­to­ren­park zijn diver­se gro­te onder­ne­min­gen geves­tigd, even­als diver­se kan­to­ren van de (semi)overheid, zoals de Kamer van Koop­han­del.
meer infor­ma­tie

Zer­ni­ke Cam­pus Gro­nin­gen
Zer­ni­ke Cam­pus Gro­nin­gen is gele­gen in het Noor­den van Gro­nin­gen. Op de Cam­pus zijn naast de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen en de Han­ze­ho­ge­school, ruim 80 bedrij­ven geves­tigd. Zer­ni­ke Cam­pus is daar­mee een knoop­punt van onder­ne­mer­schap en weten­schap.
meer infor­ma­tie

Pei­zer­weg
De Pei­zer­weg is gele­gen aan de west­kant van de stad, nabij het Mar­ti­ni Tra­de Park en het Stads­park. De bedrij­ven aan de Pei­zer­weg zijn gro­ten­deels actief in de han­del en retail.
meer infor­ma­tie

De Wij­ert
De Wij­ert is een wijk in het zui­den van Gro­nin­gen. De win­kels zijn gecen­treerd aan de Van Len­ne­plaan.
meer infor­ma­tie

 

Pad­de­poel
De mees­te onder­ne­mers in Pad­de­poel, gele­gen in het noord­wes­ten van Gro­nin­gen, zijn geves­tigd in win­kel­cen­trum Pad­de­poel. Dit is een over­dekt win­kel­cen­trum met negen­tig win­kels. Ten wes­ten van Pad­de­poel ligt de Friese­straat­weg, waar ook diver­se onder­ne­mers geves­tigd zijn , o.a. in de oude Melk­fa­briek.
meer infor­ma­tie

Reit­diep­ha­ven
De Reit­diep­ha­ven ligt aan de noord­west­kant van Gro­nin­gen, naast de Zer­ni­ke Cam­pus. De onder­ne­mers zijn over­we­gend retai­lers, geves­tigd in het win­kel­cen­trum rond­om de mooie haven.
meer infor­ma­tie

Kra­nen­burg
Kan­to­ren­park Kra­nen­burg is gele­gen aan de A7 rich­ting Drach­ten. Op dit bedrij­ven­park zijn voor­na­me­lijk onder­ne­mers geves­tigd die werk­zaam zijn in de infor­ma­tie­tech­no­lo­gie. Ook heeft de RDW hier een ves­ti­ging.
meer infor­ma­tie

Help­man, Here­weg en Zui­der­park
Aan de zuid­west­kant van de stad lig­gen drie gebie­den met con­cen­tra­ties aan kan­to­ren en win­kels: Het Zui­der­park aan de zuid­kant van het cen­trum, de onder­ne­mers aan de Here­weg en de onder­ne­mers geves­tigd in win­kel­cen­trum Help­man.
meer infor­ma­tie

Vink­hui­zen
Vink­hui­zen is een wijk in het wes­ten van Gro­nin­gen. De onder­ne­mers in Vink­hui­zen zijn geves­tigd in win­kel­cen­trum Vink­hui­zen.
meer infor­ma­tie

Sel­werd
Sel­werd is een wijk in het noord­wes­ten van Gro­nin­gen, inge­klemd tus­sen Pad­de­poel en de spoor­lijn naar Delf­zijl. Win­kel­plein Sel­werd biedt een ruim aan­bod van keten­win­kels, hore­ca en zelf­stan­di­ge win­ke­liers.
meer infor­ma­tie

Over­win­nings­plein
In het win­kel­cen­trum Over­win­nings­plein bevin­den zich 28 win­kels in de meest uit­een­lo­pen­de bran­ches. Het ligt op loop- en fiets­af­stand van de omrin­gen­de wij­ken en vormt het hart van Gro­nin­gen-Zuid.
meer infor­ma­tie

Divers/extern
Ook bui­ten het post­co­de­ge­bied van WEST zijn onder­ne­mers, die lid zijn van onze ver­e­ni­ging.