Agenda

maart

27ma16:00- 18:00GRQ Busi­ness Net­work Event

27ma19:00- 22:00Young Busi­ness Award Gro­nin­gen

april

3apr14:30- 18:00Launch EventLan­ce­ring van het Gro­nin­gen Digi­tal Busi­ness Cen­tre (GDBC)

4apr16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

19apr17:00- 22:00Gebieds­bij­een­komst Mar­ti­ni Tra­de Park inclu­sief wed­strijd Donar

24aprGehe­le dagBezoek aan de Han­no­ver Mes­se

mei

Geen gebeur­te­nis­sen

juni

6jun – 10Gehe­le dagBlue Skies Fes­ti­val

6jun16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

27jun18:00- 20:00Leden­ver­ga­de­ring WEST

juli

Geen gebeur­te­nis­sen

augus­tus

Geen gebeur­te­nis­sen

sep­tem­ber

5sep16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

Aanmelden nieuwsbrief

Belangenbehartiging richting de gemeente en provincie

Parkmanagement

Collectieve afspraken op het gebied van bewegwijzering, afvalinzameling, beveiliging en verzekeringen

Kosten: €12,50 per maand
(excl. Btw)


Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2018 zijn slechts €150,- excl. BTW

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van WEST zijn voor 2018 vast­ge­steld op €150,- exclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te mel­den

WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen-West!

Bedrijvenvereniging West