Agenda

novem­ber

27nov00:00- 00:00Fonds­be­stuur

29nov17:00- 20:00Leden­ver­ga­de­ring 29 novem­ber

30nov00:00- 00:00Gro­nin­ger Onder­ne­mings­prijs

30nov00:00- 00:00Ver­ga­de­ring Eco­no­mi­sche Koe­pel

decem­ber

5dec12:00- 13:30Brood­je bij Klaas

15dec17:00- 19:00Kerst­bor­rel Zer­ni­ke Cam­pus

20dec00:00- 00:00Stuur­groep Zer­ni­ke

janu­a­ri

10jan – 17jan 1016:00jan 17Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

17jan – 20Gehe­le dagEuro­so­nic Noor­der­slag

febru­a­ri

21feb16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

maart

Geen gebeur­te­nis­sen

april

Geen gebeur­te­nis­sen

mei

Geen gebeur­te­nis­sen

Aanmelden nieuwsbrief

Belangenbehartiging richting de gemeente en provincie

Parkmanagement

Collectieve afspraken op het gebied van bewegwijzering, afvalinzameling, beveiliging en verzekeringen

Kosten: €12,50 per maand
(excl. Btw)


Lid worden van Bedrijvenvereniging West

Wordt ook lid van de Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST! Sluit u aan bij de ruim 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2017 zijn slechts €150,- excl. BTW

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST zijn voor 2017 vast­ge­steld op €150,- exclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te mel­den

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen West!

Bedrijvenvereniging West