Agen­da

juli

Geen gebeur­te­nis­sen

augus­tus

17aug — 27Gehe­le dagNoor­der­zon Per­for­ming Arts Fes­ti­val Gro­nin­gen

28augGehe­le dagGro­nings Ont­zetRond 28 augus­tus vin­den de fees­te­lijk­he­den van Gro­nin­gens Ont­zet in 1672 plaats. Met een uit­ge­breid stads­pro­gram­ma en een afwis­se­lend Peer­des­pul.

sep­tem­ber

4sep19:00- 23:00SMC050

6sep16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

14sep16:00- 17:30Ver­ga­de­ring Eco­no­mi­sche Koe­pel

28sep16:00- 17:30Zer­ni­ke Café

okto­ber

5okt — 6Gehe­le dagEBF Con­fe­ren­ceHet groot­ste twee­daag­se stu­den­ten­con­gres van Neder­land

19oktGehe­le dagTrends­hip

novem­ber

1nov16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

7nov — 8nov 712:00nov 8Pro­mo­tie­da­gen Noord-Neder­landOok WEST neemt weer deel met een stand!

decem­ber

Geen gebeur­te­nis­sen

janu­a­ri

17jan12:00- 13:30Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

Aan­mel­den nieuws­brief

Belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting de gemeen­te en pro­vin­cie

Park­ma­na­ge­ment

Col­lec­tie­ve afspra­ken op het gebied van beweg­wij­ze­ring, afval­in­za­me­ling, bevei­li­ging en ver­ze­ke­rin­gen

Kos­ten: nog geen €15,- per maand
(inclu­sief btw).


Lid wor­den van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West

Wordt ook lid van de Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST! Sluit u aan bij de ruim 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2017 zijn slechts €150,- ex. Btw. 

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST zijn voor 2017 vast­ge­steld op €150,00 inclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te mel­den

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen West!

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West