Agen­da

sep­tem­ber

26sep16:30- 21:00Geza­men­lij­ke net­werk­bij­een­komst bedrijfs­ver­e­ni­gin­gen

27sep13:00- 22:30Ken­ni­s­fes­ti­val

28sep11:30- 13:30Kick-off Laad­pa­len-pro­ject

28sep16:00- 17:30Zer­ni­ke Café

okto­ber

3okt12:00- 13:30Brood­je bij Klaas

3okt18:00- 22:00MKB Onder­ne­mers­avond’Behind the Sce­nes bij de Top Dut­ch — Tesla Cam­pag­ne’ Col­le­ge-tour met Gerard de Boer (Ini­tio)

4okt00:00- 00:00Gebieds­bij­een­komst Kra­nen­burg

5okt — 6Gehe­le dagEBF Con­fe­ren­ceHet groot­ste twee­daag­se stu­den­ten­con­gres van Neder­land

11okt00:00- 00:00Gebieds­bij­een­komst Hoen­diep

11okt12:00- 13:30Dage­lijks Bestuur

12okt17:45- 22:00Net­werk­bij­een­komst — wed­strijd Donar

18okt00:00- 00:00Gebieds­bij­een­komst Cor­pus den Hoorn

19oktGehe­le dagTrends­hip

19okt15:00- 19:30Fees­te­lijk pro­gram­ma “10 jaar part­ners for busi­ness Gro­nin­gen-Olden­burg”

novem­ber

1nov09:00- 18:00Soci­al Impact Day

1nov16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

2nov — 4Gehe­le dagLet’s GroFes­ti­val over de toe­komst van Gro­nin­gen

7nov — 8nov 712:00nov 8Pro­mo­tie­da­gen Noord-Neder­landOok WEST neemt weer deel met een stand!

7nov12:00- 13:30Brood­je bij Klaas

27nov00:00- 00:00Fonds­be­stuur

30nov00:00- 00:00Gro­nin­ger Onder­ne­mings­prijs

30nov00:00- 00:00Ver­ga­de­ring Eco­no­mi­sche Koe­pel

decem­ber

5dec12:00- 13:30Brood­je bij Klaas

20dec00:00- 00:00Stuur­groep Zer­ni­ke

janu­a­ri

17jan — 20Gehe­le dagEuro­so­nic Noor­der­slag

17jan12:00- 13:30Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

febru­a­ri

Geen gebeur­te­nis­sen

maart

Geen gebeur­te­nis­sen

Aan­mel­den nieuws­brief

Belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting de gemeen­te en pro­vin­cie

Park­ma­na­ge­ment

Col­lec­tie­ve afspra­ken op het gebied van beweg­wij­ze­ring, afval­in­za­me­ling, bevei­li­ging en ver­ze­ke­rin­gen

Kos­ten: nog geen €15,- per maand
(inclu­sief btw).


Lid wor­den van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West

Wordt ook lid van de Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST! Sluit u aan bij de ruim 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2017 zijn slechts €150,- ex. Btw. 

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST zijn voor 2017 vast­ge­steld op €150,00 inclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te mel­den

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen West!

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging West